وات متر

وات متر (به انگلیسی: Watt Meter) دستگاهی است که می تواند مقدار توان الکترکی را اندازه گیری نماید. در ساختمان واتمتر دو نوع سیم پیچ بکار رفته است یکی سیم پیچ جریان که جریان مصرف کننده از آن عبور می نماید ( با مصرف کننده بصورت سری بسته می شود) و سیم پیچ دیگر سیم پیچ ولتاژ که با مصرف کننده بصورت موازی بسته میشود.
سیم پیچ جریان دارای تعداد دور کم و قطر زیاد می باشد و سیم پیچ ولتاژ دارای تعداد درو زیاد و قطر کم می باشد. برای اندازه گیری توان مصرف کننده های با جریان خیلی زیاد از ترانس جریان ( CT ) و برای مصرف کننده های با ولتاژ زیاد از ترانس ولتاژ (PT) همراه واتمتر استفاده می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.