منبع تغذیه تک کانال

منبع تغذیه DC تک کانال (جریان مستقیم)، (به انگلیسی: Single Power Supply) دستگاهی الکترونیکی است که برق متناوب شهر را به ولتاژ DC قابل تنظیم، تبدیل می کند. این دستگاه یک خروجی متغیر قابل تنظیم دارد.