هویه رومیزی

هویه های رومیزی از 2 قسمت دستگاه اصلی و قلم هویه تشکیل میشوند که حرارتشان قابل تنظیم بوده و بر اثاث Watt از یکدیگر متمایز میگردند.