فروشگاه اینترنتی امجد الکترونیک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دکمه

دکمه کوچک

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

دکمه متوسط

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

دکمه بزرگ

[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]کلیک کنید[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[button id=”” class=”btn” type=”danger” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”primary” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”warning” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”success” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” type=”info” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

دکمه های کوچک با حاشیه

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]کلیک کنید[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”sm” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

دکمه های متوسط با حاشیه

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]کلیک کنید[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]

دکمه های بزرگ با حاشیه

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]کلیک کنید[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]کلیک کنید[/button]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”red-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”blue-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”orange-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”green-border”]Click Here[/button]

[button id=”” class=”btn” size=”lg” target=”” href=”#” tag=”span” type=”violet-border”]Click Here[/button]
[/code]
[/collapse][/collapses]